Service voorschriften
Onderhoudtips

 • Laat je fiets binnen drie maanden na aankoop een servicebeurt ondergaan bij Ado Bike Eindhoven. Hiermee zorg je ervoor dat je fiets helemaal goed is afgesteld nu je hem al enigszins hebt ‘ingereden’.
 • Laat je fiets elk jaar een onderhoudsbeurt ondergaan bij Ado Bike Eindhoven..
 • Zorg dat je ketting schoon is en op de juiste spanning blijft en smeer deze af en toe. Dit voorkomt voortijdige slijtage en verhoogt het fietsplezier.
 • Houd je fiets schoon en zoveel mogelijk droog. Je fiets regelmatig inspuiten met een roestwerend middel, garandeert een langere levensduur.
 • Alle verbindingen (boutjes, moertjes, verlichting, aansluitingen etc.) dienen in het najaar ingesmeerd of ingespoten worden met vaseline.
 • Alle draaiende delen moeten tijdig gesmeerd worden.
  Niet vergeten!
  *** Het aankoopbewijs te tekenen.
 •   Je fiets tegen diefstal verzekeren: wij hebben hier een speciale fiets-verzekering voor.   Je betalingsbewijs goed bewaren.

Artikel 1 Garantie
1.1 Ado Bike Eindhoven garandeert dat de fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende de fiets.
1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
1.4 De garantie is niet overdraagbaar.
1.5 Door deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode
2.1 De Fiets frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 5 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.
2.2. Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 1 jaar.
2.3 Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 1 jaar.
2.4 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
2.5 Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 1 jaar.

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen
3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
De fiets is niet conform het serviceboekje onderhouden;

Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;

 • Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;
 • Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend.

3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:

 • Foutieve afstelling van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;
 • Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;
 • Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

Artikel 4 Garantie-onderdelen
4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Ado Bike Eindhoven is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
4.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende drie jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.
4.3. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Ado Bike Eindhoven komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
4.4 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Ado Bike Eindhoven voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.
Indien je gebruik wilt maken van de De Fietsfabriek garantie, moet je altijd het betalings- en aankoopbewijs kunnen overhandigen.

Artikel 5 Indienen van klachten
5.1. Klachten worden behandeld door de dealer. Hij is in eerste instantie gemachtigd om namens Ado Bike Eindhoven te beoordelen of er sprake is van garantie.. Eventuele dé- en montagekosten zijn voor rekening van de eigenaar van de fiets.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1. Een gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Ado Bike Eindhoven ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van De Fietsfabriek voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.