ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 mei 2018.

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden betekent:

– tweewieler: alle soorten (elektrische) fietsen, snorfietsen, bromfietsen, motorfietsen

(waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met

zijspan; – de in te kopen tweewieler: de tweewieler die als deel van de overeenkomst door de consument aan de ondernemer wordt verkocht, ook wel inruil- (brom of snor)fiets/

scooter/motorfiets genoemd; – de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte

tweewieler, onderdelen of accessoires; – de ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als  Fietsbedrijven/Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven een overeenkomst sluit betreffende een nieuwe

of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires, of degene die met betrekking tot

een tweewieler, onderdelen of accessoires een opdracht van een consument uitvoert

of laat uitvoeren;

– de consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn

bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een koopovereenkomst of opdracht aangaat

met betrekking tot een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;

– de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van

werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen, schadetaxaties of noodreparaties zijnde

tijdelijke oplossingen in plaats van een traditionele meer permanente manier om een

defect te verhelpen. Noodreparaties zijn bedoeld om de consument weer op weg te

helpen;

– niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die

noodzakelijk zijn om met de gekochte tweewieler weg te rijden. Deze kosten moeten

in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte tweewieler zijn

opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elke nieuwe tweewieler in ieder geval

de btw, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt, de transportkosten naar

de dealer al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. Bij nieuwe gekentekende

tweewielers zitten daarnaast ook nog de leges en de kosten van het kenteken al in de

aangeduide prijs verwerkt en bij een nieuwe motorfiets is de prijs eveneens inclusief

bpm;

– vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de

consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de

tweewieler te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;

– schriftelijk: in geschrift of elektronisch

– de garantie:

a. de garantie die door de fabrikant, importeur of ondernemer op die tweewielers,

onderdelen en accessoires wordt gegeven;

b. de garantie die is beschreven in het Garantiebewijs voor een gebruikte

motorfiets/scooter/bromfiets/snorfiets of het Garantiebewijs voor een gebruikte

fiets dat door de ondernemer kan worden verstrekt;

c. op werkzaamheden: de reparatie- en onderhoudsgarantie.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten

die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

KOOP

Artikel 2 – Het aanbod

1. De ondernemer doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod gaat vergezeld

van de algemene voorwaarden.

2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus

de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de ondernemer.

De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling

van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden tweewieler, het aangeboden

onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden tweewieler is

inclusief de niet-vermijdbare kosten.

4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen van de tweewieler, onderdeel of

accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.

5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.

6. De consument moet aanvaarden binnen de door de ondernemer gestelde termijn.

Is er geen termijn gegeven dan moet de consument direct aanvaarden.

Artikel 3 – De overeenkomst

De ondernemer legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een

kopie van. Dit doormiddel van een aankoop-/aanbetalingsbon.

Artikel 4 – De inhoud van de overeenkomst

1. In de schriftelijk vastgelegde overeenkomst staat in ieder geval:

– de identiteit van de ondernemer zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer

en e-mailadres;

– de omschrijving van de tweewieler, onderdelen of accessoires

– de prijs en de omschrijving van de in te kopen tweewieler inclusief onderdelen of

accessoires;

– de prijs van de tweewieler inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs

is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of

een niet-vaste prijs is; of:

– de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;

– de bij de koop van een tweewieler wel-vermijdbare kosten;

– de wijze van betaling;

– de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen

leveringsdatum is afgesproken, wordt de tweewieler, onderdeel of accessoire in

ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

2. Als een ondernemer heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook

wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.

3. Indien de ondernemer in gebreke is gesteld op grond van artikel 7, maar de gestelde

termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een

wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.

4. Zodra de ondernemer in verzuim is dan mag geen enkele prijsverhoging worden

doorberekend.

Artikel 6 – Het risico voor de tweewieler

1. Gaat de gekochte tweewieler kapot of verloren voordat de tweewieler aan de

consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de ondernemer.

2. Gaat de in te kopen tweewieler kapot of verloren voordat de inruil-tweewieler aan de

ondernemer is geleverd dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

Artikel 7 – Levering en verzuim

1. Bij een vaste leveringsdatum is de ondernemer in verzuim zodra die datum is

verstreken.

 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de ondernemer eerst

schriftelijk in gebreke stellen (aanmanen). Dit betekent dat de ondernemer vanaf

de ingebrekestelling nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de

ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze

termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de ondernemer in verzuim. 

3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig: – als ondernemer heeft laten weten niet te gaan leveren;

– als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de

omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de

consument dit heeft laten weten of omdat de tweewieler, onderdeel of accessoire

nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 8 – Gevolgen van verzuim

1. Als de ondernemer in verzuim is op grond van artikel 7 dan mag de consument de

overeenkomst ontbinden. 

Artikel 9 – Annuleren

1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de ondernemer niet in

verzuim is. 

2. Het annuleren kan tot de gekochte tweewieler, onderdeel of accessoire, of tot de in

te kopen tweewieler is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren. 

3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is

vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de tweewieler, onderdeel of

accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben

afgesproken. 

4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de

consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de ondernemer de consument

schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen.

De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

5. Bij artikel 9.1 genoemde voorwaarde geldt ook voor aanbetalingen die worden verricht. 

6. Reserveringen/bestellingen worden 6 maanden voor de consument bewaard. Bij geen gehoor van de consument zal de reservering als nietig worden bepaald en is een vergoeding van toepassing die is benoemd in artikel 9.1

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 10 – Prijsopgave en termijn

1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De

ondernemer geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave

en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben

afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.

2. Bij een voor een fietsreparatie afgesproken richtprijs van €20,- of meer, mag een

verhoging van deze richtprijs maximaal 10% bedragen. Anders zal de ondernemer

de dreigende kostenstijging met de consument moeten gaan bespreken. Voor overige

tweewielers moet het reparatiebedrag ten minste €50,- zijn.

Is het bij benadering opgegeven reparatiebedrag hoger dan €150,- dan moet er al bij

een dreigende kostenstijging van 10% contact worden gezocht.

3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de ondernemer op het

moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn

afgerond, moeten wel worden betaald.

4. De ondernemer meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te

worden afgerond dan de leveringsdatum. De ondernemer vertelt ook wanneer het

werk wél afgerond zal zijn.

5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een

redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de ondernemer.

Artikel 11 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 12 – Stallingskosten

1. Als de consument de tweewieler niet binnen twee weken ophaalt nadat hij bericht

heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de ondernemer een vergoeding

voor stallingkosten in rekening brengen

2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de ondernemer in

rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de ondernemer

een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 13 – Retentierecht

1. De ondernemer kan retentierecht uitoefenen op de tweewieler, onderdeel of

accessoire. Dit betekent dat de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire

pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden

of andere kosten heeft betaald.

2. De ondernemer kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de

werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers

genoemd in artikel 22, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende)

zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de

Geschillencommissie.

Artikel 14 – Vervangen onderdelen

1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die

na het vervangen in zijn bezit.

2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de ondernemer en

een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de ondernemer

weigeren de onderdelen af te geven.

3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden

de vervangen onderdelen ook eigendom van de ondernemer, zonder dat de

consument een vergoeding hiervoor krijgt.

GARANTIE

Artikel 15 – Garantie op gekochte tweewielers en onderdelen/accessoires

1. Consument heeft -behalve garantie- ook wettelijke rechten, omdat hij als consument

gekocht heeft. Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan

de overeenkomst (conformiteit). Ondernemer staat er bovendien voor in dat het

product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen,

voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover

dat is overeengekomen. Bij een reparatie op basis van de garantie zoals bedoeld in dit

artikel en in artikel 16 zorgt de ondernemer voor een passende oplossing voor

vervoersproblemen van de consument.

2. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur

fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.

3. Op gebruikte tweewielers verleent de ondernemer drie maanden garantie, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft verklaard af te zien van

garantie. Er moet wel sprake zijn van bepaalde minimum aankoopbedragen,

zie lid 4.

4. Het aankoopbedrag van een gebruikte fiets moet €250,- of meer bedragen.

Het aankoopbedrag van een gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets moet tenminste

de helft van de oorspronkelijke catalogusprijs van deze tweewieler zijn.

Het aankoopbedrag van een gebruikte motorfiets moet tenminste 35% van de

oorspronkelijke cataloguswaarde van deze motorfiets zijn als het aankoopbedrag dan

minimaal €3000,- bedraagt.

5. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit Garantie verstrekt.

Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet

onder de garantie op gebruikte tweewielers, tenzij de consument aantoont dat de

defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief

minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 16 – reparatie- en onderhoudsgarantie op tweewieler, onderdeel,

accessoire

1. Op grond van de wet rond conformiteit staat de ondernemer ervoor in dat de door

hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en worden uitgevoerd

met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

2. De ondernemer garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en bij fietsen/

snorfietsen/scooters/bromfietsen, onderdelen of accessoires gedurende drie maanden

na het afleveren van deze gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel, of

accessoire dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten

goed heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij motorfietsen, onderdelen of accessoires garandeert de ondernemer hetzelfde, maar dan

gedurende zes maanden.

3. Er zijn uitzonderingen mogelijk waardoor de garantie niet geldt:

a. Gaat het om (niet bovenmatige) slijtage bv. aan banden of aan tandwielen, of om

defecten vanwege verkeerd onderhoud dat bijvoorbeeld niet volgens de

fabrieksvoorschriften is gedaan dat niet door (of namens ondernemer) is verricht,

dan geldt deze garantie niet.

b. Deze garantie geldt ook niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of

accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de ondernemer. Deze

garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/

onderdeel/accessoires dat de ondernemer anders niet zou hebben gebruikt heeft

geëist. Wanneer de consument van de ondernemer bepaalde methodes om

werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de

consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de ondernemer anders had

willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen,

materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van

de consument, tenzij de ondernemer in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid

tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.

c. Verzoekt de consument de ondernemer om een noodreparatie aan de tweewieler,

onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.

d. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij

problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel of

accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden

redelijk is) tot gevolg kunnen hebben dat de consument niet langer met succes een

beroep op garantie kan doen.

e. Wanneer de ondernemer geen kans van de consument krijgt om problemen aan de

door hem gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdelen of accessoires zelf op

te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in

lid 4 zich voordoet.

f. Wanneer een derde werk aan de door de ondernemer gerepareerde of onderhouden

tweewieler, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument – tenzij de situatie uit

lid 4 zich voordoet- geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden.

De consument heeft echter wél een beroep op garantie wanneer werk van een derde

niets te maken heeft met het werk dat de ondernemer al eerder op deze tweewieler,

dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17 – Betaling

1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de

bankrekening van ondernemer. Betaling moet gebeuren op het

moment van het afleveren van de tweewieler, onderdeel of

accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden. 

2. Ondernemer en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald

hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de

betalingstermijn één maand. 

3. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de

betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de ondernemer na die datum een

kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen

veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag

alsnog te betalen.

4. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de

ondernemer rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is

gelijk aan de wettelijke rente.

5. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke

kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan

kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud op een tweewieler

De aan de consument geleverde tweewieler blijft eigendom van de ondernemer tot de

consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft

betaald. Totdat de consument alles heeft betaald, moet hij een verzekering afsluiten

tegen geheel of gedeeltelijk verlies (casco dekking tweewieler). Ook moet hij op zijn

kosten het onderhoud op de tweewieler laten uitvoeren. Consument dient de

gemotoriseerde tweewieler (incl. de high speed e-bike) minimaal WA te verzekeren.

Consument is als houder en berijder van de tweewieler aansprakelijk.

Artikel 19 – Op afstand/buiten verkoopruimte

Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten

tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.

Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten

verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden

dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 20 – Afwijkingen

Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene

voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk

zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een

ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.

Afwijkingen van het Garantiebewijs en van de reparatie- en

onderhoudsgarantie zijn ongeldig.

Artikel 21 – Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.