✅ Geen afspraak voor nodig.
✅ Snelle en vakkundige reparatiedienst
✅ Gratis service pakket bij nieuwe fietsen

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 mei 2018.

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden betekent:

– tweewieler: alle soorten (elektrische) fietsen, snorfietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met ijspan; – de in te kopen tweewieler: de tweewieler die als deel van de overeenkomst door de consument aan de ondernemer wordt verkocht, ook wel inruil- (brom of snor)fiets/scooter/motorfiets genoemd; – de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires; – de ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als  Fietsbedrijven/Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven een overeenkomst sluit betreffende een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires, of degene die met betrekking tot een tweewieler, onderdelen of accessoires een opdracht van een consument uitvoert of laat uitvoeren;

– de consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een koopovereenkomst of opdracht aangaat met betrekking tot een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;

– de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van

werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen, schadetaxaties of noodreparaties zijnde tijdelijke oplossingen in plaats van een traditionele meer permanente manier om een defect te verhelpen. Noodreparaties zijn bedoeld om de consument weer op weg te helpen;

– niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte tweewieler weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte tweewieler zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elke nieuwe tweewieler in ieder geval de btw, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt, de transportkosten naar de dealer al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. Bij nieuwe gekentekende tweewielers zitten daarnaast ook nog de leges en de kosten van het kenteken al in de aangeduide prijs verwerkt en bij een nieuwe motorfiets is de prijs eveneens inclusief bpm;

– vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de

tweewieler te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;

– schriftelijk: in geschrift of elektronisch

– de garantie:

a. de garantie die door de fabrikant, importeur of ondernemer op die tweewielers, onderdelen en accessoires wordt gegeven;

b. de garantie die is beschreven in het Garantiebewijs voor een gebruikte motorfiets/scooter/bromfiets/snorfiets of het Garantiebewijs voor een gebruikte

fiets dat door de ondernemer kan worden verstrekt;

c. op werkzaamheden: de reparatie- en onderhoudsgarantie.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten

die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

KOOP

Artikel 2 – Het aanbod

1. De ondernemer doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod gaat vergezeld

van de algemene voorwaarden.

2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de ondernemer.

De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden tweewieler, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden tweewieler is inclusief de niet-vermijdbare kosten.

4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen van de tweewieler, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.

5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.

6. De consument moet aanvaarden binnen de door de ondernemer gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de consument direct aanvaarden.

Artikel 3 – De overeenkomst

De ondernemer legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van. Dit doormiddel van een aankoop-/aanbetalingsbon.

Artikel 4 – De inhoud van de overeenkomst

1. In de schriftelijk vastgelegde overeenkomst staat in ieder geval:

– de identiteit van de ondernemer zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer

en e-mailadres;

– de omschrijving van de tweewieler, onderdelen of accessoires

– de prijs en de omschrijving van de in te kopen tweewieler inclusief onderdelen of

accessoires;

– de prijs van de tweewieler inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is; of:

– de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;

– de bij de koop van een tweewieler wel-vermijdbare kosten;

– de wijze van betaling;

– de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de tweewieler, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

2. Als een ondernemer heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.

3. Indien de ondernemer in gebreke is gesteld op grond van artikel 7, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.

4. Zodra de ondernemer in verzuim is dan mag geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

Artikel 6 – Het risico voor de tweewieler

1. Gaat de gekochte tweewieler kapot of verloren voordat de tweewieler aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de ondernemer.

2. Gaat de in te kopen tweewieler kapot of verloren voordat de inruil-tweewieler aan de ondernemer is geleverd dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

Artikel 7 – Levering en verzuim

1. Bij een vaste leveringsdatum is de ondernemer in verzuim zodra die datum is verstreken.

 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de ondernemer eerst schriftelijk in gebreke stellen (aanmanen). Dit betekent dat de ondernemer vanaf de ingebrekestelling nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de ondernemer in verzuim. 

3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig: – als ondernemer heeft laten weten niet te gaan leveren;

– als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de tweewieler, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 8 – Gevolgen van verzuim

1. Als de ondernemer in verzuim is op grond van artikel 7 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 9 – Annuleren

1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de ondernemer niet in verzuim is. 

2. Het annuleren kan tot de gekochte tweewieler, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen tweewieler is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren. 

3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de tweewieler, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken. 

4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de ondernemer de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen.

De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

5. Bij artikel 9.1 genoemde voorwaarde geldt ook voor aanbetalingen die worden verricht. 

6. Reserveringen/bestellingen worden 6 maanden voor de consument bewaard. Bij geen gehoor van de consument zal de reservering als nietig worden bepaald en is een vergoeding van toepassing die is benoemd in artikel 9.1

Artikel 9.2 Retourneren

Bedenktijd & terugsturen

U heeft op uw aankopen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd (of: herroepingstermijn) verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u (of iemand die u heeft aangewezen als ontvanger) het product fysiek in bezit krijgt. Dit is het moment dat de ontvanger het pakket in handen krijgt en niet de vervoerder. Retourneren kan dus indien u binnen de termijn van 14 dagen de retour bij ons aanmeldt via het retourformulier.

Wanneer wij uw melding van herroeping hebben ontvangen, dient u binnen opnieuw maximaal 14 dagen de producten aan ons terug te sturen of te overhandigen.

Retourkosten

De retourkosten van het terugsturen van de producten komen voor uw rekening tenzij de bestelling incorrect is geleverd. Incorrect is een beschadigd of een verkeerd geleverde maat/kleur artikel.

Voor het ophalen van uw retourfiets incl. eventuele accessoires houden wij €39,95 in op het aankoopbedrag (regio Eindhoven). Voor het retourneren van onderdelen of accessoires houden wij €6,95 in op het aankoopbedrag.

Terugbetalen en afschrijvingen

Indien u het product in nieuwstaat retourneert ontvangt u het volledige bedrag terug m.u.v. eventuele retourkosten.

Voor een fiets betekent dit dat de fiets compleet (incl. lader en beide sleutels) zonder schade en met minder dan 5 kilometer op de teller retour moet komen. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering als gevolg van het gebruik van de fiets, indien u het product intensiever gebruikt heeft dan nodig is om het goed te kunnen testen. Om een fiets te beoordelen is het niet nodig om meer dan 5 kilometer te fietsen. Wanneer u meer dan 5 kilometer ermee rijdt, zijn wij genoodzaakt een percentage afschrijving bij u in rekening brengen, omdat wij de fiets dan niet meer als nieuw kunnen verkopen. Ook als u het product incompleet of beschadigd retourneert, zal er een afschrijving in rekening worden gebracht.

Indien de consument de fiets direct uit de winkel wenst, geldt voor deze fietsen een maximale kilometerstand tot 20 kilometer.

Mocht de fiets meer dan 20 kilometer op de teller hebben, is het helaas niet meer mogelijk om de fiets te retourneren.

Bij accessoires geldt dat de producten onbeschadigd in de originele verpakking moeten worden teruggestuurd, inclusief eventuele toebehoren.

De hoogte van de afschrijving wordt door een deskundige monteur bepaald, en is afhankelijk van het aantal kilometers dat op de fiets gereden is en/of de hoeveelheid schade. Doorgaans ligt een afschrijving tussen de 10% en 25% van de nieuwprijs.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 10 – Prijsopgave en termijn

1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De ondernemer geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.

2. Bij een voor een fietsreparatie afgesproken richtprijs van €20,- of meer, mag een verhoging van deze richtprijs maximaal 10% bedragen. Anders zal de ondernemer de dreigende kostenstijging met de consument moeten gaan bespreken. Voor overige tweewielers moet het reparatiebedrag ten minste €50,- zijn.

Is het bij benadering opgegeven reparatiebedrag hoger dan €150,- dan moet er al bij een dreigende kostenstijging van 10% contact worden gezocht.

3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de ondernemer op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.

4. De ondernemer meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De ondernemer vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.

5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de ondernemer.

Artikel 11 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 12 – Stallingskosten

1. Als de consument de tweewieler niet binnen twee weken ophaalt nadat hij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de ondernemer een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen

2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de ondernemer in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de ondernemer een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 13 – Retentierecht

1. De ondernemer kan retentierecht uitoefenen op de tweewieler, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.

2. De ondernemer kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Ado Bike Eindhoven genoemd in artikel 22, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Ado Bike.

Artikel 14 – Vervangen onderdelen

1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.

2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de ondernemer en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de ondernemer weigeren de onderdelen af te geven.

3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de ondernemer, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.

GARANTIE

Artikel 15 – Garantie op gekochte tweewielers en onderdelen/accessoires

1. Consument heeft -behalve garantie- ook wettelijke rechten, omdat hij als consument gekocht heeft. Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). Ondernemer staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. Bij een reparatie op basis van de garantie zoals bedoeld in dit artikel en in artikel 16 zorgt de ondernemer voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument.

2. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.

3. Op gebruikte tweewielers verleent de ondernemer drie maanden garantie, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft verklaard af te zien van garantie. Er moet wel sprake zijn van bepaalde minimum aankoopbedragen, zie lid 4.

4. Het aankoopbedrag van een gebruikte fiets moet €250,- of meer bedragen. Het aankoopbedrag van een gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets moet tenminste de helft van de oorspronkelijke catalogusprijs van deze tweewieler zijn. Het aankoopbedrag van een gebruikte motorfiets moet tenminste 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van deze motorfiets zijn als het aankoopbedrag dan minimaal €3000,- bedraagt.

5. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit Garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte tweewielers, tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 16 – reparatie- en onderhoudsgarantie op tweewieler, onderdeel, accessoire

1. Op grond van de wet rond conformiteit staat de ondernemer ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

2. De ondernemer garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en bij fietsen/snorfietsen/scooters/bromfietsen, onderdelen of accessoires gedurende drie maanden na het afleveren van deze gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel, of accessoire dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten goed heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij motorfietsen, onderdelen of accessoires garandeert de ondernemer hetzelfde, maar dan gedurende zes maanden.

3. Er zijn uitzonderingen mogelijk waardoor de garantie niet geldt:

a. Gaat het om (niet bovenmatige) slijtage bv. aan banden of aan tandwielen, of om defecten vanwege verkeerd onderhoud dat bijvoorbeeld niet volgens de fabrieksvoorschriften is gedaan dat niet door (of namens ondernemer) is verricht, dan geldt deze garantie niet.

b. Deze garantie geldt ook niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de ondernemer. Deze garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/ onderdeel/accessoires dat de ondernemer anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de consument van de ondernemer bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de ondernemer anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij de ondernemer in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.

c. Verzoekt de consument de ondernemer om een noodreparatie aan de tweewieler, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.

d. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel of accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.

e. Wanneer de ondernemer geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 4 zich voordoet.

f. Wanneer een derde werk aan de door de ondernemer gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument – tenzij de situatie uit lid 4 zich voordoet- geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden.

De consument heeft echter wél een beroep op garantie wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat de ondernemer al eerder op deze tweewieler, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17 – Betaling

1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van ondernemer. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de tweewieler, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden. 

2. Ondernemer en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand. 

3. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de ondernemer na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

4. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

5. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud op een tweewieler

De aan de consument geleverde tweewieler blijft eigendom van de ondernemer tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument alles heeft betaald, moet hij een verzekering afsluiten tegen geheel of gedeeltelijk verlies (casco dekking tweewieler). Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud op de tweewieler laten uitvoeren. Consument dient de gemotoriseerde tweewieler (incl. de high speed e-bike) minimaal WA te verzekeren.

Consument is als houder en berijder van de tweewieler aansprakelijk.

Artikel 19 – Op afstand/buiten verkoopruimte

Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.

Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 20 – Afwijkingen

Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.

Afwijkingen van het Garantiebewijs en van de reparatie- en onderhoudsgarantie zijn ongeldig.

Artikel 21 – Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. 

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen